Polityka Prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów (w tym potencjalnych klientów) korzystających ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.shop.singplaydance.com, zwanego dalej Sklepem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jest Piotr Kaja, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Promocji Edukacji i Strategii Rozwoju Regionalizmu MENTOR Piotr Krzysztof Kaja wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: Elżbiecin 3B, 18-421 Piątnica Poduchowna, NIP: NIP 8821080406, REGON 450700677, adres poczty elektronicznej: admin@singplaydance.com, zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Sprzedawcą w sklepie internetowym.
 4. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego.
 7. Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu internetowego).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.
 10. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep internetowy, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§ 2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o klientach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Sklepu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Sklepu.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Sklepie internetowym i założenia Konta, Klienci zakładający Konto w Sklepie internetowym mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak adres e-mail i hasło. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można podać dodatkowo.
 5. Administrator w ramach Sklepu internetowego może gromadzić dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w następujących celach:
  a) złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
  b) zawarcia i realizacji Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej,
  c) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  d) zapewnienia pełnej obsługi Klienta, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Klientów, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
  e) dostosowywania oferty i doświadczeń Klienta, w tym reklam, we właściwościach Sklepu,
  f) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Klientów,
  g) kontaktowania się z Klientami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klientów, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
  h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
  i) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
  j) dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.
 7. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu klientów Sklepu internetowego.
 9. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego.
 10. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
  a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
  b) imię i nazwisko,
  c) nazwa firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
  d) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby,
  e) numer telefonu.
 11. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w Sklepie internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.
 12. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu internetowego:
  a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie internetowym.
 13. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
 14. Administrator informuje Klientów, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  a) cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany Sklep,
  b) Serwis Przelewy24, należący do PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, KRS 0000347935 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych oraz za pomocą karty płatniczej za zamówiony dostęp do Produktu,
  c) mailerlite.com – w celu przechowywania adresów email i wysyłki newslettera,
  d) getresponse.pl – w celu przechowywania adresów email i wysyłki newslettera.
 15. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 16. Administrator informuje, że nie stosuje technologii śledzących działania podejmowane przez Klienta w ramach strony internetowej Sklepu.

 

§ 3 Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 3. Administrator w ramach Sklepu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Klientów,
  d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  e) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie Sklepu internetowego do Klienta.
 4. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego Klientom.
 5. Pliki cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Sklepu internetowego.
 6. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 7. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Klienta może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Sklepu internetowego, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.
 8. Klient, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.
 9. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 10. Wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Soundcloud, Twitter, Vimeo, TikTok:
  a) Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego. Następnie posiada możliwość subskrybowania kanału lub fanpage Administratora Strony oraz kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij”.
  b) Administrator zaleca jednak zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych portali przed założeniem w nich konta.
  c) Administrator Strony nie ma również wpływu na dane przetwarzane przez te portale od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych.
  d) Dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania.
  e) Cookies pozostawiane przez wtyczki poszczególnych portali (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę, a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w danym portalu. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt.
  f) Administrator Strony nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie.
 11. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Sklepu internetowego umożliwiają Klientom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com/pl.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora i Klienta

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
  a) Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,
  b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
 3. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 4. Klient poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
 5. Klient, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie internetowym są poprawne.
 7. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu.
 9. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

 

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Sklepu internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności Sklepu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

Google reCAPTCHA

Strona jest chroniona przez Google reCAPTCHA, w związku z czym Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług Google znajdują zastosowanie.

Koszyk

0
image/svg+xml

Nie ma żadnych produktów

Kontynuuj zakupy